Opleiding 

STIBAF Stichting ter bevordering van de anthroposofische fysiotherapie
Correspondentieadres: Gr. W. de Oudelaan 21, 1412 AM Naarden
Telefoon: 06 40 352 250 E-mail:
KvK:57013799 IBAN: NL28 INGB 0004 6550 31

OPLEIDING ANTROPOSOFISCHE FYSIOTHERAPIE

TWEEJARIG OPLEIDINGSTRAJECT VOOR FYSIOTHERAPEUTEN

ANTROPOSOFISCHE GENEESKUNST
Het menselijk lichaam is meer dan een fysiek wonder. In het groeien, in de ademhaling, in het genezen van een wond uiten zich de niet-materiële krachten van het leven. Antroposofische gezondheidszorg en de bijbehorende geneeskunde en therapieën zijn erop gericht deze levenskrachten in het ene geval te versterken, in het andere geval juist te structureren.
Zij vormen hierdoor een aanvulling op en een verdieping van de reguliere geneeskunde en de reguliere therapieën. Omdat leefwijze en gemoedsgesteldheid van een patiënt het functioneren van het lichaam mede beïnvloeden, wordt een patiënt gestimuleerd om zelf aan het genezingsproces bij te dragen. De persoonlijkheid van ieder mens maakt in relatie met zijn of haar lichamelijke aanleg, sociale omgeving en cultuur een ontwikkeling door.
Op twee manieren zijn hierbij krachten werkzaam: enerzijds de biologische ontwikkeling van het lichaam en anderzijds de innerlijke groei en de eigen morele ontwikkeling. Voor de antroposofische gezondheidszorg is de benadering vanuit zowel de lichamelijke toestand als vanuit de levensloop van de patiënt essentieel en kan ziekte een ontwikkelingsmogelijkheid in zich dragen.

ANTROPOSOFISCHE FYSIOTHERAPIE
In de antroposofische fysiotherapie wordt uitgegaan van de antroposofische visie op de mens. De behandelingen richten zich op het herstellen van het genezend vermogen van de mens, dat vooral in de ritmische processen is gelegen.
De ritmische massage werd ontwikkeld door de arts Ita Wegman en methodisch uitgewerkt door Margarethe Hauschka.
Gewerkt wordt met behulp van massagehandgrepen die de samenwerking tussen lichaam, ziel en geest harmoniseren. Orgaaninwrijvingen, warmte-applicaties en narusten maken meestal deel uit van de behandeling. Afhankelijk van de diagnose ondersteunt een specifiek gekozen plantaardige olie het karakter van de behandeling.
De uitwendige behandeling kan verder ondersteund worden met zalven, bijenwas en diverse balneo-hydrotherapiebaden.
Een harmonieuze verbinding met de lichamelijkheid geeft optimale ontplooiingsmogelijkheden in het leven. In de contact-weerstands-oefenmethode wordt door contact- en weerstandsoefeningen de mens aangesproken via de vier lichaamsgerichte zintuigen: tastzin, levenszin, eigenbewegingszin
en evenwichtszin. Deze zintuigen geven ons de beleving van ons lichaam: het
lichaamsbewustzijn.
Antroposofische bewegingstherapie richt zich op een heroriëntatie van de zich bewegende mens op de hem omringende ruimte, in al zijn kwaliteiten. Door middel van oefeningen wordt het lichaam als bewegingsinstrument opnieuw ”gestemd” door een luisterende bewegingskwaliteit te wekken.
Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit van het bewegen staat voorop.
Behandelingen antroposofische fysiotherapie worden zo nodig in series gegeven, afgewisseld met pauzes, zodat ook hierin de kracht van het ritme doorwerkt.

STUDIEWIJZER OPLEIDING ANTROPOSOFISCHE FYSIOTHERAPIE

studiewijzer 2016.pdf

Doel en doelgroep

De opleiding antroposofische fysiotherapie is een post-HBO-opleiding voor BIG-geregistreerde fysiotherapeuten en biedt vanuit antroposofisch perspectief een aanvulling op de reguliere benaderingswijze.

Aan het eind van de opleiding is de cursist in staat tot het opstellen van een antroposofisch-fysiotherapeutische diagnose, behandeldoel en behandelplan en tot het uitvoeren van gerichte behandelingen ritmische massage en antroposofische bewegingstherapie.

Inhoud en structuur van de opleiding

De ”interdisciplinaire Basismodule antroposofische gezondheidszorg” , gegeven door de Academie Antroposofische Gezondheidszorg, vormt de basis van het opleidingstraject.

In deze basismodule wordt de cursist op een veelzijdige wijze vertrouwd gemaakt met de antroposofische menskunde, waarop in het specifiek fysiotherapeutische opleidingstraject wordt voortgebouwd. (meer informatie: www.academieag.nl).

De fysiotherapeutische opleiding zelf bestaat uit twee jaar. Het eerste jaar kan gelijktijdig met de basismodule of in het daarop volgende jaar worden gevolgd. (NB: de basismodule wordt ieder jaar gegeven, de fysiotherapeutische opleiding start iedere drie jaar, mits er voldoende (minimaal 10) aanmeldingen zijn).

In het eerste jaar van de Opleiding Antroposofische Fysiotherapie leert de cursist de basisvaardigheden van de ritmische massage en de antroposofische bewegingstherapie. Tevens worden theoretische aspecten van deze vakgebieden belicht en wordt geoefend in het kijken naar fenomenen in de fysiologie en anatomie vanuit hun dynamiek in gezondheid en ziekte. Ook wordt gewerkt aan scholing van de therapeutische attitude vanuit een antroposofische blikrichting.

In het tweede jaar worden verschillende ziektebeelden belicht vanuit het perspectief van het antroposofisch mensbeeld. Ritmische massage en bewegingstherapie krijgen in dit jaar hun praktische toepassing in het licht van deze menskundige en pathofysiologische achtergrond. Methodisch handelen (opstellen van fysiotherapeutische diagnose, behandeldoel, behandelplan) wordt geoefend aan de hand van casuïstiek.

Het eerste jaar bestaat uit 4 modules, die plaatsvinden op een donderdag en vrijdag van 13.30 tot 21.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur in de maanden oktober, december, februari en april (in dezelfde weken als waarin dat jaar de basismodule plaatsvindt). NB: module 1 beslaat nog twee extra dagen in november op donderdag en vrijdag.

Het tweede jaar bestaat uit 5 modules, in totaal 20 opleidingsdagen van 13.30 tot 21.00 uur, in vijf weken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, in de maanden september, november, januari, maart en mei.

Ieder jaar zijn er tevens 2 praktijkoefendagen op zaterdagen; deze maken onderdeel uit van het curriculum.

Studiebelasting, begeleiding en portfolio

De totale studiebelasting van de opleiding (los van de Basismodule) beslaat 600 uur: 230 contacturen en 370 uren zelfstudie.

Tijdens de opleiding studeert en oefent de cursist zelfstandig en in studie-/oefengroepjes. Iedere cursist heeft gedurende de opleiding een mentor/tutor die het traject van de cursist begeleidt en waarmee individuele studieproblemen besproken kunnen worden. In het eerste jaar voert de cursist tussen de opleidingsblokken zowel schriftelijke opdrachten als praktijkopdrachten uit; in het tweede jaar schrijft de cursist tussen twee cursusblokken steeds een behandelverslag van een patiënt.
De beoordeelde opdrachten en behandelverslagen worden verzameld in een portfolio, dat volledig moet zijn ter verkrijging van het eindcertificaat van de opleiding.Cursisten wordt geadviseerd na het eerste jaar een korte meeloopstage te volgen.

Opleidingscontract

Voor aanvang van de opleiding wordt tussen STIBAF en cursist een Opleidingscontract afgesloten waarin wederzijdse rechten en verplichtingen zijn neergelegd. Een overzicht van de betalingsvoorwaarden is aan dit contract gekoppeld (zie bijlagen 1 en 2)

Studiemateriaal

Het boek 'Rhythmische Massage' van Margaretha Hauschka (Boll, ISBN3-933002-00-1) is verplicht gestelde literatuur en moet zelf worden aangeschaft. Daarnaast worden door de opleiding syllabi ter hand gesteld, die bij de cursusprijs zijn inbegrepen. De auteursrechten daarvan berusten bij de STIBAF.

Toetsing en certificaat

In het eerste jaar worden aan het eind van ieder tweedaags blok kennis en inzicht getoetst d.m.v. huiswerkopdrachten. Overgang naar het tweede jaar is alleen mogelijk als deze opdrachten als voldoende zijn beoordeeld en als de basismodule AG met goed gevolg is afgesloten.

In het tweede jaar schrijft de cursist vier behandelverslagen waarin het opstellen van de antroposofisch-fysiotherapeutsche diagnose, behandeldoel en behandelplan en het therapeutisch traject zichtbaar worden. Deze behandelverslagen worden beoordeeld.

Het certificaat Basismodule AG, de beoordeelde huiswerkopdrachten en de beoordeelde behandelverslagen worden gebundeld in een portfolio. Aan het eind van de opleiding wordt het portfolio getoetst op volledigheid en voldoende beoordeling. Tevens wordt getoetst op voldoende aanwezigheid (80 %) en actieve participatie tijdens de opleidingsdagen.

In beide opleidingsjaren vindt een individueel tussentijds evaluatiegesprek plaats met de mentor/tutor en een andere docent.het verslag hiervan maakt onderdeel uit van het portfolio.

Aan het eind van de opleiding wordt een certificaat uitgereikt wanneer portfolio en deelname als voldoende zijn beoordeeld.

Locatie en kosten

De opleiding vindt plaats in Helicon, Socrateslaan 22a, Zeist. De kosten bedragen voor de hele opleiding antroposofische fysiotherapie (exclusief de Basismodule) € 4000,- (€ 2000,- per jaar). De opleiding kan per module gevolgd worden; module 1 kost € 600,-, module 2 t/m 4 ieder € 375,-. De 5 modules van het tweede jaar kosten ieder € 500,-. In de prijs zijn inbegrepen warme maaltijd, koffie/thee/sap tijdens de opleidingsdagen, 2 praktijkoefendagen per cursusjaar, een reader per module.

De kosten voor de interdisciplinaire basismodule van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg bedragen € 2900,-

Toelatingseisen, aanmelding en plaatsing

De opleiding is alleen toegankelijk voor gediplomeerde en BIG-geregistreerde fysiotherapeuten.

De opleiding kan alleen gevolgd worden bij voorafgaand (maximaal 6 jaar voordien) of gelijktijdig met het eerste jaar volgen van de Interdisciplinaire Basismodule van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg. Gevolgde modules blijven maximaal 6 jaar geldig voor het behalen van het eindcertificaat van de opleiding.

Aanmelding geschiedt door toezending van persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, BIG-registratienummer), kopie van bewijs van bevoegdheid fysiotherapie en een korte schriftelijke motivatie tot het doen van deze opleiding naar Mevr. H. Bakker, Bongert 13, 6994 BV De Steeg of

Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding en na overmaking van minimaal de helft van het jaarlijkse cursusbedrag op ING-banknr. NL28INGB0004655031 t.n.v. STIBAF te Naarden.

Maximum aantal deelnemers: 16, minimum: 10.

Kwalificatie

Een certificaat van de opleiding geeft recht op lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Fysiotherapeuten (NVAF), tevens kan daarmee binnen twee jaar registratie in het Register van deze vereniging worden aangevraagd.

Verantwoordelijkheid en docenten

De opleiding wordt verzorgd door de Stichting ter Bevordering van de Antroposofische Fysiotherapie.

De opleiding heeft een vast docententeam. De docenten beschikken allen over jarenlange ervaring in zowel de antroposofische fysiotherapie als het doceren daarvan. Het docententeam evalueert tweemaal per cursusjaar onderling het werk.

Vragen en klachten

Vragen van administratieve of organisatorische aard kunnen worden gesteld aan mevr. M. Muller (Gr. W. de Oudelaan 211412 AM Naarden

Telefoon 06 40 352 250 E-mail

en zullen binnen een termijn van twee weken worden beantwoord. Bij vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben zal een ontvangstbevestiging worden gegeven met een indicatie wanneer het antwoord te verwachten is. Tevens is tijdens de cursusdagen mevrouw Muller voor deze vragen aanspreekbaar.

Klachten kunnen worden ingediend bij de coördinator van de opleiding, mevrouw Muller. Zij handelt deze af volgens de Klachtenprocedure van de STIBAF (zie bijlage 3).

Vertrouwelijke informatie

De opleiding en haar docenten zullen informatie van cursisten en / of vanuit het werkveld van cursisten als vertrouwelijk behandelen.

Eerstvolgende opleiding

De eerstvolgende basismodule start in september 2016. De eerstvolgende praktijk-opleiding begint in oktober 2016 (bij voldoende aanmeldingen). Voor data klik op link: data opleiding 201620172018.pdf

Contact

Voor verdere informatie: Hannie Bakker, 026-3511190/06-25182676 of

Bijlage 1 opleidingscontract stibaf 2016.pdf

STIBAF Stichting ter bevordering van de anthroposofische fysiotherapie
Correspondentieadres: Gr. W. de Oudelaan 21, 1412 AM Naarden
Telefoon: 06 40 352 250 E-mail:
KvK:57013799 IBAN: NL28 INGB 0004 6550 31

Opleidingscontract Opleiding Antroposofiche Fysiotherapie

Naam:

Adres:

zal deelnemen aan de Opleiding Antroposofische Fysiotherapie die zal plaatsvinden van oktober 2016 t/m juni 2018.

De opleiding is een tweejarig traject en bestaat uit een eerste jaar met 5 modules van samen 14 dagen onderwijs (contacturen) op 5 donderdagen en vrijdagen steeds van 13.30 - 21.00 uur en 4 zaterdagen van 9.00 tot 13.00 uur in de maanden oktober, november, december, februari en april, en een tweede jaar met 5 modules met contacturen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag steeds van 13.30 – 21.00 uur. Het onderwijs vindt plaats in Helicon, Socrateslaan 22a, Zeist. Daarnaast worden per jaar 2 oefendagen gehouden die deel uitmaken van het curriculum. Naast deze contacturen behelst de opleiding ongeveer 4 uur per week eigen activiteit in de vorm van thuisstudie en oefenen in een oefengroep.

Bij voldoende deelname (minimaal 80% van contacturen), actieve inbreng (naar het oordeel van de docentengroep), complete portfolio (huiswerkopdrachten eerste jaar en behandelverslagen tweede jaar) en volledige betaling van de opleidingsgelden wordt aan het einde van de opleiding een bewijs van deelname uitgereikt, dat recht geeft op het gebruik van de kwalificatie 'antroposofisch fysiotherapeut' en het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Anthroposofische Fysiotherapeuten.

De kosten van de opleiding bedragen € 4000,- met inbegrip van lesmateriaal (voor eigen gebruik, copyright blijft bij STIBAF), koffie/ thee, warme avondmaaltijd tijdens de opleidingsdagen en mentorbegeleiding buiten de opleidingsweken. De modules kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd en betaald: module 1 € 600,-, module 2 t/m 4 ieder € 375,-, module 5 t/m 9 ieder € 500,-.

Vragen van administratieve of organisatorische aard kunnen worden gesteld aan bovengenoemd adres en zullen binnen een termijn van twee weken worden beantwoord. Bij vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben zal een ontvangstbevestiging worden gegeven met een indicatie wanneer het antwoord te verwachten is. Tevens is tijdens de cursusdagen Mevr. M. Muller voor deze vragen aanspreekbaar. De opleiding en haar docenten zullen informatie van cursisten en / of vanuit het werkveld van cursisten als vertrouwelijk behandelen.

Ondergetekende heeft kennisgenomen van en verklaart zich akkoord met dit contract en de beide bijlagen “Betalingsvoorwaarden” en “Klachtenregeling” .

Voor de STIBAF: Deelnemer opleiding:

Mevr. M. Muller Mevr. / Dhr.

Datum Handtekening Datum Handtekening

Bijlage 2 bijlage 2.pdf

STIBAF Stichting ter bevordering van de anthroposofische fysiotherapie
Correspondentieadres: Gr. W. de Oudelaan 21, 1412 AM Naarden
Telefoon: 06 40 352 250 E-mail:
KvK:57013799 IBAN: NL28 INGB 0004 6550 31

Betalingsvoorwaarden

1. Deelnemers aan opleidingen en cursussen, georganiseerd door de STIBAF, zijn gehouden tot het betalen van de daaraan verbonden kosten:

- na inschrijving (electronisch of schriftelijk) voor de betreffende (korte) cursus;

- na ondertekening van het opleidingscontract voor de tweejarige opleiding. (In het laatste geval is een bedenktermijn van 14 werkdagen van toepassing.)

2. Betalingen dienen te worden gedaan op IBAN nr. NL28INGB0004655031 t.n.v. STIBAF te Naarden, o.v.v. 'opleiding antroposofische fysiotherapie' en de betreffende termijn.

3. Cursuskosten (minder dan € 1000,-) dienen volledig te zijn voldaan uiterlijk 2 weken voor aanvang.

Kosten van de tweejarige Opleiding Antroposofische Fysiotherapie kunnen in termijnen worden voldaan. De eerste termijn, bestaande uit de helft van de kosten voor het eerste jaar, dient vóór aanvang van dag 1 van het eerste jaar te zijn voldaan. De tweede helft van dit bedrag dient voor aanvang van dag 6 van het eerste jaar te zijn voldaan. De helft van de kosten voor het tweede jaar dient vóór aanvang van week 1 van het tweede jaar te zijn voldaan. De andere helft van dit bedrag dient vóór aanvang van week 3 van het tweede jaar te zijn voldaan.

4. Afwijkende betalingsregelingen zijn alleen mogelijk na overleg met de penningmeester van de STIBAF, Mevr. M. Muller, voorafgaande aan het begin van de opleiding en alleen indien deze schriftelijk in een overeenkomst zijn vastgelegd.

5. Bij niet tijdige betaling zal vanaf de 2e herinnering € 15,- administratiekosten per aanmaning in rekening worden gebracht.

6. Volledige betaling is een voorwaarde voor uitreiking van het eindcertificaat.

7. Afzeggen met volledige terugbetaling is mogelijk tot zes weken voor aanvang van de opleiding of twee weken voor aanvang van de cursus. Bij het onderbreken of afbreken van de opleiding of cursus blijft een betalingsverplichting van 100 % voor de cursus of het opleidingsdeel waarvan de betalingstermijn is verstreken en van 50 % voor het opleidingsdeel waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken. Wanneer door dringende persoonlijke omstandigheden (dit ter beoordeling van het bestuur van de STIBAF) de deelnemer de opleiding beëindigt, kan hiervan worden afgeweken en een persoonlijke regeling worden getroffen met de opleidingscoödinator.

8. Opzegging dient schriftelijk te geschieden aan bovenstaand adres. Als opzegdatum geldt de ontvangstdatum van het schrijven.

9. Bij onvoldoende deelnemers aan de opleidingsactiviteit (zoals omschreven in de betreffende aankondiging) wordt deze geannuleerd. Dit wordt uiterlijk 4 weken (bij lange trajecten) dan wel 1 week (bij korte cursussen) voor de beoogde aanvangsdatum bekend gemaakt, waarna reeds betaalde opleidingskosten worden gerestitueerd.

10. Terugbetalingen, wanneer van toepassing (zie 7, 9), zullen worden gedaan binnen 6 weken na de opzegging / annulering.

Bijlage 3 bijlage 3.pdf

STIBAF Stichting ter bevordering van de anthroposofische fysiotherapie
Correspondentieadres: Gr. W. de Oudelaan 21, 1412 AM Naarden
Telefoon: 06 40 352 250 E-mail:
KvK:57013799 IBAN: NL28 INGB 0004 6550 31

Klachtenprocedure Opleiding Antroposofische Fysiotherapie

1. Bij een klacht over de organisatie, administratie of inhoud van de opleiding dient de klager zich allereerst te wenden tot de coördinator van de Opleiding, Mevr. M. Muller (zie bovenstaand adres).

2. De coördinator van de opleiding registreert de klacht en stelt de klager in kennis van de antwoordtermijn. Deze bedraagt 4 weken. Wanneer de klacht een langere onderzoekstermijn vraagt, wordt de klager hiervan in kennis gesteld en tevens een indicatie gegeven wanneer uitsluitsel gegeven zal worden.

3. De coördinator stelt een onderzoek in naar de klacht en hoort de betrokkenen. Het antwoord op de klacht wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld met vermelding van de beweegredenen die tot het besluit geleid hebben.

4. Wanneer de klacht daarmee voor de klager niet is opgelost, kan bezwaar worden aangetekend bij de Bezwaarcommissie van de Nederlandse Vereniging van Anthroposofische Fysiotherapeuten, p/a Visweg 2, 1844 KM Driehuizen.

5. Bij een klacht over de bejegening van een cursist door een docent kan de klager zich ook rechtstreeks wenden tot bovengenoemde commissie.

6. De Bezwaarcommissie registreert de klacht en stelt de klager in kennis van de antwoordtermijn van 4 weken. Wanneer de klacht een langere onderzoekstermijn vraagt, wordt de klager hiervan in kennis gesteld en tevens een indicatie gegeven wanneer uitsluitsel gegeven zal worden.

7. De Bezwaarcommissie stelt een onderzoek in naar de klacht en hoort de betrokkenen. Het antwoord op de klacht wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld met vermelding van de beweegredenen die tot het besluit geleid hebben.

8. Het oordeel van de Bezwaarcommissie is voor de Opleiding bindend. Eventuele consequenties zullen zo snel mogelijk worden afgehandeld.

9. Klachten worden vertrouwelijk behandeld door de coördinator en de Bezwaarcommissie.

10. Geregistreerde klachten en de wijze van afhandeling worden door de coördinator van de Opleiding en door de Bezwaarcommissie 2 jaar bewaard.

print deze pagina...

© NVAF 2004-2019

 contact  ·  ledentoegang  ·  home